ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2014.01.01-től

A Pontolo.hu online hűség program üzemeltetője a Pontolo.hu Kft. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 35, adószám: 24751009-2-42; bankszámlaszám: 10300002-10607752-49020010; cégjegyzékszám:01-09-180372) továbbiakban: Vállalkozó, a pontolo.hu honlapon regisztrált Felhasználók számára elérhetővé teszi, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szerint részt vegyenek a Pontolo hűségprogramban.

A Pontolo.hu rendszerben történő regisztráció díjmentes és nem jár semmiféle vásárlási kötelezettséggel vagy vásárlási megkötéssel.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációja során megadott adatokat kizárólag a Pontolo.hu Kft. mint Adatkezelő kezeli azok harmadik fél részére (ide értve egyes Kereskedőket és Pontolo helyeket) a regisztrációkor választott egyedi User név kivételével nem kerülnek átadásra.

Felhasználó és Vállalkozó között létrejött szerződéses jogviszonyra a jelen ÁSZF, valamint az online regisztrációkor kitöltött Adatlap vonatkozik. Felhasználó a regisztrációjával elismeri, hogy jelen ÁSZF tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett, magára nézve kötelezőnek fogadja el. A megállapodás értelmezése tekintetében irányadóak továbbá a www.pontolo.hu honlapon megtekinthető leírások, a Programra vonatkozó egyéb magyarázatok, ismertetők. A Rendszert minden olyan nagykorú természetes személy jogosult használni, aki a Regisztrációt elvégezte. Felhasználó kijelenti, hogy a regisztráció során közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és pontosak, továbbá semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely a Regisztrációs folyamatot befolyásolhatta volna. Regisztrációkor a közölt adatok a valóságnak megfelelősége nem kerül ellenőrzésre, az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt a Vállalkozóval vagy bármelyik Kereskedővel szemben bárminemű követelés érvényesítése kizárt.

A Pontolo.hu online hűség rendszerben a Programhoz csatlakozó Felhasználók a Programot üzemeltető Vállalkozóval szerződéses viszonyban álló Kereskedőknél és azok szolgáltató helyein (a továbbiakban: Pontolo helyek) különféle, az egyes Kereskedők által kibocsájtott pontokat gyűjthetik és azok beváltásával meghatározott kedvezményeket vehetnek ígénybe. A Felhasználók regisztrációja lehetővé teszi, hogy azonos Felhasználói névvel valamennyi szolgáltatást és kedvezményt igénybe vegyék, azonban Felhasználók tudomásul veszik, hogy az így szerzett, kedvezményre jogosító pontok csak annál a Kereskedőnél válthatóak be, ahol felírásra kerültek.

A Pontolo rendszerhez történő csatlakozáskor (Regisztrációkor) a Felhasználó egyedi azonosítót (Usernevet), az online belépéshez tartozó jelszót, valamint a kedvezmények beváltásakor szükséges autentikációt jelentő PIN kódot. választ. A Usernév azonosítja a felhasználót az egyes Pontolo helyeken. A Usernév megváltoztatására nincsen mód, a jelszó és a PIN kód megváltoztatása belépett Felhasználók számára a Pontolo.hu online felületén lehetséges.

Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Kereskedők Pontolo helyein igénybe vett szolgáltatások kizárólagosan a mindenkori Kereskedőktől erednek, erre tekintettel azok teljesítéséért, magatartásáért Vállalkozó nem vállal semminemű kötelezettséget, felelősséget. Kereskedő szerződéses kötelezettsége megszegése esetén (hibás teljesítés, késedelmes teljesítés, nem-teljesítés, a teljesítés ellehetetlenülése Kereskedőnek felróható okból stb.) Felhasználó bármiféle igényt kizárólag csak Kereskedővel szemben támaszthat. Felhasználó a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy a fenti okok valamelyikének bekövetkezése esetén nem tarthat igényt, további kedvezmény biztosítására, más Kereskedőnél történő kedvezmény biztosítására, vagy készpénzfizetésre.

Vállalkozó törekszik a Kereskedők és a Pontolo helyek körét mindinkább kibővíteni. Az aktuális Pontolo helyek listája valamint a pontok felírásának és a pontért beváltható kedvezmények leírása és feltételei a Rendszer honlapján megtekinthetőek, A Felhasználók által elért kedvezményes szolgáltatások igénybevétele nem átruházható, a kedvezmények készpénzre át nem válthatóak.

Felhasználó a regiszrációjának törlésével indokolás nélkül bármikor, azonnali hatállyal kiléphet a Pontolo rendszerből. Ebben az esetben az összegyűjtött pontok a törlés időpontjában elvesznek, és Felhasználó semmilyen kártalanításra vagy kártérítésre nem jogosult.

Pontolo.hu Kft. jogosult a www.pontolo.hu honlapon bármikor egyoldalúan jelen ÁSZF-et módosítani, egyéb tájékozatási kötelezettség nélkül. A változtatásnak a honlapon történő közzétételét követő 14. naptári napon valamennyi Felhasználó számára hatályossá válnak.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályai az irányadók.

Adatkezelési szabályzat

Érvényes: 2014.01.01-től

Felhasználó a regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a Pontolo.hu Kft. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 35, adószám: 24751009-2-42; bankszámlaszám: 10300002-10607752-49020010; cégjegyzékszám:01-09-180372) mint Adatkezelő a www.pontolo.hu oldalon történt regisztrációkor megadott személyes adatait (név, nem, email cím, telefonszám, születési idő, stb.), valamint a felhasználói szokásaira vonatkozó adatokat (pont tranzakciók, helye, értéke és ideje, stb.) regisztrációjának tejles időtartama alatt felhasználja a következő célokra:

  1. a Pontolo.hu adatbázisába történő felvételre, kezelésére
  1. a Rendszerhez csatlakozó új és régi Kereskedők és Pontolo helyek termékeiről és szolgáltatásairól szóló ajánlatok küldésére.
  1. Közvetlen üzeletszerzési célokra
  1. Egyéb marketing célokra

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok feldolgozását saját maga végzi.

Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben, ha jogszabály, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik.

Felhasználó regisztrációjával az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti Adatkezelő részére.

Adatkezelő a Felhasználók adatait kizárólag a Program működésének időtartama alatt tárolhatja, kezelheti, továbbíthatja. A tárolt adatokat Felhasználó regisztrációjának törlése, illetve magának a Programnak a megszűnése napjától számított 30 nap elteltével Adatkezelő törli a rendszeréből.